Privacy Beleid


versie december 2022

Klasse Inzicht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Klasse Inzicht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Klasse Inzicht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Klasse Inzicht
Tjalling Harkeswei 30
8408 CH Lippenhuizen

bezoekadres: P.W. Janssenweg 72C, 8411 XV Jubbega
E-mail: info@klasseinzicht.nl
tel. 06-19834742

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Klasse Inzicht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen(en):

 • administratieve doeleinden
 • communicatie over de (potentiële) opdracht en/of uitnodigingen
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • NAW gegeven;
 • Burgerlijke staat;
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) E-mailadres;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Klasse Inzicht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in onze financiële administratie voor maximaal 7 jaar en indien van toepassing op basis van artikel 3:310 BW, maximaal 20 jaar.
Verwerking van ontvangen persoonsgegevens

Persoonsgegevens die binnenkomen worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon over onze diensten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Via mondeling contact, mail en/of social media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kopie identiteitskaart/paspoort
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden:

 • Het aanvragen of wijzigen van een hypotheek;
 • Het maken of aanpassen van een financiële planning;
 • Het aanvragen of wijzigen van een verzekering;
 • Het aanvragen of wijzigen van een bankspaarproduct.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Klasse Inzicht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Klasse Inzicht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Benieuwd naar onze expertise?

Contact

Neem gerust contact met ons op voor al uw vragen.

[contact-form-7 404 "Not Found"]